MENU

Všeobecné nákupní podmínky společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

se sídlem Kolín, Havlíčkova 605, IČ 46357351 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2686

I.
Tyto všeobecné nákupní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran jako i další podmínky uzavírání kupních smluv, smluv o dílo a smluv o poskytování služeb, na základě kterých společnost Lučební závody Draslovka a.s. Kolín objednává zboží nebo provedení díla nebo poskytnutí služeb - dále jen „předmět plnění“.

II.
„Kupující“ je společnost Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. „Prodávající“ je dodavatel předmětu plnění. Přednost před těmito podmínkami mají jen písemná ujednání oboustranně odsouhlasená prodávajícím a kupujícím.

III.
Jednotlivé objednávky vystavuje kupující. Prodávající je povinen objednávku potvrdit do 3 pracovních dní od obdržení. Objednávku a jiná právní jednání jsou smluvní strany povinny učinit vždy písemně a zaslat druhé smluvní straně poštou nebo elektronicky nebo faxem (dále jen „jiný přípustný způsob“). Cena nebo způsob jejího stanovení a případná další cenová ujednání jsou stanoveny dohodou mezi kupujícím a prodávajícím a budou uvedeny v konkrétní objednávce. Ceníky prodávajícího se vůči kupujícímu uplatní, jen pokud je kupující výslovně potvrdil.

IV.
Prodávající odpovídá za správnost a přesnost údajů, jež o sobě poskytl kupujícímu a zavazuje se včas písemně informovat prodávajícího o všech změnách, které se týkají jeho osoby a jsou důležité pro plnění smluv uzavřených s kupujícím, včetně schopnosti plnit své závazky.

V.
Cenu předmětu plnění prodávající vyúčtuje fakturou se splatností ve lhůtě 60 dnů, jež začíná běžet nejdříve od předání předmětu plnění bez vad a nedodělků nebo doručení faktury kupujícímu, přičemž rozhodující je skutečnost, která nastane později. Faktura musí být řádně doručena a musí mít veškeré náležitosti řádného daňového dokladu. Kupující je oprávněn vrátit nesprávně vystavenou fakturu a požadovat vystavení správně vystavené faktury. V takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti po doručení správně vystavené faktury.

VI.
Je-li předmětem plnění poskytnutí služeb kupujícímu, je prodávající povinen poskytovat tyto služby v souladu se zájmy kupujícího, které prodávající zná, nebo musel znát. Prodávající se zavazuje tyto služby poskytovat s odbornou péčí na vysoké profesionální úrovni. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů kupujícího. Prodávající je oprávněn částečně nebo zcela pověřit třetí osoby plněním předmětu smlouvy s kupujícím pouze pokud k tomu kupující dal výslovný souhlas. Prodávající odpovídá za škodu na věcech, jenž mu předal kupující k plnění předmětu smlouvy, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení  odborné péče. Není-li stanoveno jinak, není kupující povinen hradit prodávajícímu náklady, které prodávající vynaložil při plnění předmětu této smlouvy, ledaže z jejich povahy vyplývá, že
nejsou již zahrnuty v ceně a kupující úhradu těchto nákladů potvrdil. Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, jenž nebyly vynaloženy účelně a efektivně.

VII.
Prodávající splní svou povinnost předat předmět plnění kupujícímu předáním předmětu plnění bez vad a nedodělků ve lhůtě a místě plnění stanoveném dle objednávky kupujícího; pokud není uvedeno místo, pak je místem plnění sídlo kupujícího. Předáním předmětu plnění přepravci k přepravě není splněna povinnost prodávajícího předat předmět plnění. Náklady spojené s dopravou do místa plnění, jakož i balné, hradí prodávající. Prodávající je povinen předat předmět plnění kupujícímu v dohodnuté lhůtě v pracovních dnech v době od 6 do 14 hodin; připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, svátek či jiný nepracovní den v České republice, je prodávající povinen dodat v nejblíže předcházející pracovní den. Dílčí dodávky jsou přípustné pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Pokud prodávající nepředá předmět plnění kupujícímu bez vad a nedodělků ve sjednané lhůtě, zavazuje se uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny předmětu plnění za každý den prodlení s předáním předmětu plnění bez vad a nedodělků. Právo na náhradu škody není sjednáním smluvní pokuty v žádném směru dotčeno.

VIII.
Předmět plnění přechází do vlastnictví kupujícího převzetím v místě plnění, rovněž tak přechází nebezpečí škody na předmětu plnění. V případě, že je předáváno prostřednictvím přepravní služby přechází nebezpečí škody na předmětu plnění na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím v místě plnění.

IX.
Prodávající odpovídá za to, že předmět plnění nemá právní a faktické vady. Neposkytne-li prodávající delší záruku, platí, že prodávající poskytuje na předmět plnění záruku za jakost po dobu tří let ode dne převzetí, ledaže je lhůta spotřeby dle příslušných právních předpisů kratší. Prodávající je povinen kupujícího řádně poučit o podmínkách skladování a nakládání s předaným předmětem plnění. Pokud prodávající neodstraní vady předmětu plnění reklamované v záruční lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne reklamace, zavazuje se uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny předmětu plnění za každý den prodlení s odstraněním vady. Právo na náhradu škody není sjednáním smluvní pokuty v žádném směru dotčeno.

X.
V případě, že prodávající či přepravce nevyčká do řádného převzetí předmětu plnění kupujícím, a tím nebude možno reklamaci případných vad vyřídit ihned, ohledně zjevných vad platí reklamační list kupujícího.

XI.
V případě vad předmětu plnění je kupující oprávněn požadovat slevu z ceny nebo dodání náhradního předmětu plnění nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Nevyzve-li kupující k dodání náhradního předmětu plnění nebo neodstoupí-li od smlouvy, platí, že prodávající je povinen poskytnout kupujícímu slevu z kupní ceny formou opravného daňového dokladu (dále jen „dobropis“). Prodávající je povinen doručit dobropis kupujícímu do jednoho týdne od uplatnění reklamace. Pokud již byla cena kupujícím zaplacena, je prodávající povinen vrátit kupujícímu část zaplacené ceny odpovídající uplatněné slevě do jednoho týdne od uplatnění slevy. Pokud kupující požaduje dodání náhradního předmětu plnění, je prodávající povinen dodat náhradu do jednoho týdne od uplatnění reklamace. Prodávající nese odpovědnost za veškeré škody, které kupujícímu vadným plněním vzniknou.

XII.
Uplatněním reklamace se rozumí její uplatnění písemně či jiným přípustným způsobem. Při volbě nároků mezi dodáním náhradního předmětu plnění, slevou z kupní ceny a
odstoupením od smlouvy se nepřihlíží k tomu, zda dodáním vadného předmětu plnění byla smlouva porušena podstatným či nepodstatným způsobem. V případě oprávněné reklamace vad předmětu plnění je prodávající povinen uhradit kupujícímu i paušální poplatek za vystavení a zaslání reklamačního protokolu ve výši 50 EUR.

XIII.
Prodávající odpovídá za to, že předmět plnění splňuje veškeré požadavky (včetně dodání dokladů) kladené na ně právními předpisy a normami České republiky a Evropské unie, zejména, nikoliv však výlučně, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, včetně prováděcích právních předpisů. Pro veškerá měřidla, která jsou součástí předmětu plnění, musí být předány dokumenty, které jsou stanoveny pro pracovní měřidla stanovená zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii, včetně prováděcích přepisů. Prodávající je povinen nejpozději s předáním předmětu plnění předat kupujícímu návody k použití v českém jazyce a další náležející doklady. V případě, že prodávající poruší tuto povinnost, či pokud v dokladech předaných a předložených kupujícímu budou uvedeny nepravdivé, zavádějící či neúplné údaje, odpovídá prodávající kupujícímu v plném rozsahu za škodu či újmu, která v důsledku toho kupujícímu vznikne.

XIV.
Nesplní-li prodávající některou z povinností stanovenou těmito podmínkami nebo smlouvou, nebo prokáže-li se, že prohlášení prodávajícího jsou nepravdivá nebo klamavé, je kupující oprávněn odstoupit od jednotlivé a/nebo rámcové smlouvy s prodávajícím bez ohledu na to, jestli byla smlouva porušena podstatným způsobem. V případě odstoupení od smlouvy si kupující a prodávající vzájemně vrací plnění.

XV.
Při odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn odstoupit i od souvisejícího bezvadného plnění, zejména je oprávněn vrátit předmět plnění dodaný bez vad. V takovém případě je prodávající povinen doručit kupujícímu dobropis na cenu veškerého vráceného předmětu plnění nejpozději do pěti dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že cena vráceného předmětu plnění již byla kupujícím zaplacena, je prodávající povinen vrátit zaplacenou cenu kupujícímu do jednoho týdne od odstoupení od smlouvy. Dokud není kupní cena vrácena,
není kupující povinen předmět plnění vrátit. Po uplynutí lhůty k vrácení ceny přechází na prodávajícího nebezpečí škody na vráceném předmětu plnění a je povinen hradit náklady spojené s jeho skladováním. Po vrácení ceny je prodávající povinen předmět plnění do jednoho týdne převzít v místě určení. Převzetí vráceného předmětu plnění je prodávající povinen potvrdit kupujícímu. Náklady spojené s vracením předmětu plnění nese prodávající, přičemž náklady, které v souvislosti s vracením vzniknou kupujícímu, je prodávající povinen uhradit na základě faktury vystavené kupujícím.

XVI.
Veškeré písemné projevy smluvních stran se považují za doručené i dnem, kdy doručující smluvní straně bylo oznámeno, že na adrese sídla druhé smluvní strany zapsaného v obchodním rejstříku se adresát nevyskytuje, zásilku nemá kdo převzít, nebo bylo převzetí zásilky neoprávněně odmítnuto. Úkon učiněný jiným přípustným způsobem je nutno následně písemně potvrdit. Za den úkonu učiněného jiným přípustným způsobem je považován den, kdy byl úkon jiným přípustným způsobem učiněn, nikoli až den, kdy bylo druhému účastníkovi doručeno písemné potvrzení o tomto úkonu.

XVII.
Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito podmínkami a českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tyto všeobecné nákupní podmínky jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné jako součást uzavřené smlouvy na předmět plnění stanovený dle objednávky kupujícího. Odsouhlasením objednávky či splněním předmětu plnění prodávající přistupuje k těmto podmínkám. Změnu těchto podmínek kupující prodávajícímu oznámí zveřejněním na www.draslovka.cz.

Tyto všeobecné nákupní podmínky jsou platné od 1.1.2014.